Sửa lỗi không đăng được trên Instagram [bị kẹt khi gửi]